Kushtet e Përdorimit

Marrëveshja e Përdoruesit të Shërbimit

Miratimi i Marrëveshjes së Përdoruesit

1-Duke u regjistruar dhe/ose përdorur Shërbimet në cdo mënyrë, duke përfshirë por jo limituar në shfletimin e Website-t, ju miratoni këtë Marrëveshje dhe të gjitha rregullat e tjera operative, politikat dhe procedurat që mund të publikohen kurdo në website nga ne, secila nga te cilat është e perfshire sipas referencave dhe mund të përditësohet kurdo pa njoftim për ju.

2-Disa nga shërbimet mund të kenë terma dhe kushte shtesë të përcaktuara nga ne në kohe te ndryshme. Përdorimi i këtyre sherbimeve me terma dhe kushte të tjera janë të përfshira në Marrëveshjen të Përdoruesit.

3- Kjo Marrëveshje vlen për të gjithë shfrytëzuesit e shërbimeve, duke përfshirë pa përjashtim përdoruesit të cilët janë kontribues të përmbajtjes, informacioneve, materialeve apo shërbimeve të tjera të regjistruara.

Pranueshmëria

Ju përfaqësoni dhe miratoni se jeni të paktën 18 vjeç. Nëse jeni nën moshën 18 vjeç ju nuk mundeni që për asnjë rrethanë apo arsye të përdorni Shërbimet tona. Ne mundemi që në bazë linjes së veprimit tone, të refuzojmë ofrimin e shërbimit ndonjë personi ose subjekti dhe të ndryshojmë kriteret e përshtatshmërisë se tyre në çdo kohë. Ju jeni përgjegjës për t’u siguruar që kjo Marrëveshje është në përputhje me të gjitha ligjet, rregullat dhe rregulloret në fuqi dhe e drejta për t’u futur në shërbimet mund të revokohet atehere kur kjo Marrëveshje apo përdormi i shërbimeve është i ndaluar, ose masa e ofruar, shitja apo dispozitat bien ndesh me cilindo ligj të aplikueshëm, rregull ose rregullore. Më tej, Shërbimet ofrohen vetëm për përdorimin tuaj dhe jo për shfrytëzim apo përfitim të ndonjë pale të tretë.

Përmbajtja

Përcaktimi

Për qëllimet e kësaj Marrëveshje të Përdoruesit, termi "Përmbajtje" përfshin pa kufizim, informacione, të dhëna, tekst, fotografi, video, audio, mesazh i shkruar, artikuj, komente, grafikë dhe karakteristika interaktive të gjeneruara, ose që arrihen me/nëpërmjet shërbimeve. Për qëllimet e kësaj Marrëveshje, "Permbajtja" gjithashtu përfshin të gjithë Përmbajtjen e Përdoruesit (siç përcaktohet më poshtë).

Përmbajtja e Përdoruesit

E gjithë përmbajtja e shtuar, krijuar, ngarkuar, dorëzuar, shpërndarë ose e postuar në website nga përdoruesit, nëse shpallet e transmetuar publikisht apo privatisht është përgjegjësi Permbajtjes se Perdoruesit. Ju bini dakord që e gjithë Përmbatja e Përdoruesit e dhënë nga ju është e saktë, e plotë, e tanishme dhe në përputhje me të gjitha ligjet, rregullat dhe rregulloret. Nga momenti që pranoni këto kushte, Ju jeni dakord që të gjitha përmbajtjet, përfshirë dhe Përmbajtjen e Përdoruesit që do të akseksohen nga ju duke perdorur Sherbimin, do të jetë në përgjegjësinë tuaj për cdo dëmtimin apo humbje ndaj jush ose ndonje pale tjetër.

Njoftimet dhe kufizimet

Sherbimi do të përmbajë Përmbajtje të përcaktuar nga ne, partnerët ose përdoruesit tanë dhe kjo Përmbajtja mbrohet nga të drejtat e autorit, markat tregtare, markat e shërbimit, patentat, sekretet tregtare ose të drejtat e tjera të pronarit. Ju do t’u përmbaheni dhe do të mbani të gjitha njoftimet e autorit, informacionin dhe kufizimet të çdo përmbajtje që arrihen nëpërmjet Shërbimeve.

Duke pranuar Përmbajtjen e Përdoruesit/Kontratën në Tërësi , ju na jepni pa asnjë rezerve eksluzivitetin si dhe na kaloni te drejtat autoriale pasurore-ekonomike dhe ato jopasurore që ne t'i përdorim këto materiale duke i modifikuar, shkurtuar, riprodhuar apo shpërndarë.

Disponueshmëria e përmbajtjes

Ne nuk do të garantojmë se çdo përmbajtje do të dalë në website. Ne rezervojmë të drejtën për të, por nuk kemi asnjë detyrim për ta fshire, modifikuar ose manipuluar çdo material në bazë të linjës sonë, në çdo kohë, pa ju njoftuar dhe për çfarëdo arsye, (duke perfshire, dhe jo vetëm, kërkesat nga palët e treta apo autoritete qe kane lidhje me Përmbajtjen ose nëse ju mund të keni shkelur Marrëveshjen e Përdoruesit).

Rregullat e sjelljes

Si kusht të përdorimit, ju premtoni se nuk do ta përdorni shërbimin për ndonjë qëllim që është i ndaluar në Kushtet e Përdorimit. Ju jeni përgjegjës për të gjithë veprimtarinë tuaj në website. Ju nuk do të lejoni një palë të tretë, të ndërmarrë ndonjë veprim ose ngarkojë, shkarkojë, shpërndajë përmbajtjen nëpërmjet webiste-t. Ndalohet çdo Përmbajtje që:

1- Shkel çdo patentë, markë tregtare, sekret tregtar, të drejtën e autorit, të drejtën e publicitetit apo të drejtën tjetër të ndonjë personi apo subjekti ose shkel ndonjë ligj apo detyrë kontraktuale.

2- Ju e dini është false, mashtruese, e rremë ose e pasakte;

3-Është e paligjshme, kërcënuese, abuzive, ngacmuese, diskreditues, vulgare, pornografike, ofenduese, cenon privatesine e te tjereve, përmban apo përshkruan lakuriqësi, përmban apo përshkruan aktivitet seksual apo është e papërshtatshme siç përcaktohet në linjën tonë;

4-Përbën reklamë të paautorizuar ose të pakërkuar;

5- Përmban viruse kompjuterike apo ndonjë kod tjetër kompjuterik, fotografi apo programe që janë projektuar me qëllimin që të dëmtojnë, limitojnë punën apo qe marrin pa autorizim informacione te rendesishme te sistemit, fjalekalime apo te dhena nga palet e treta;

6-Përmban shtirje për çdo person apo entitet, duke përfshirë edhe ndonjë prej punonjësve apo përfaqësuesve tanë;

7-Përfshin dokumentin e identifikimit të dikujt apo informacione të rëndësishme financiare.

Ju nuk do të dëshifroni, ose të mundoheni për të nxjerrë ndonjë kod të website-t tonë. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për qasje, për të lexuar, ruajtur dhe zbuluar çdo informacion që në mënyrë të arsyeshme besojmë se është e nevojshme për të qenë në përputhje me cdo ligj, rregull, proces gjyqësor apo kërkese qeveritare.

Shërbimet e Palës së Tretë

Sherbimi mund t'ju lejojë juve të shkoni në portale të tjera duke përfshirë sponsorat tanë apo dhe çdo media tjetër. Kur ju hyni në burimet e palës së tretë, merrni persiper automatikisht riskun per cdo Permbajtje. Këto burime të tjera nuk janë nën kontrollin tonë dhe ju duhet te dini se nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen, saktësinë apo ligjshmërinë e materialeve.

Përjashtim nga përgjegjësia

Portali ynë joq-albania.com si dhe të gjitha llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale me emrin “Jeta Osh Qef” përjashtohen nga çdo përgjegjësi mbi komentet e përdoruesve, këto komente janë pjesë e politikave të sigurisë dhe privatësisë të rrjetit social përkatës. Përdoruesit mbajnë përgjegjësi ligjore individuale dhe nuk shprehin në asnjë rast qëndrimin tonë.

Ndërprerja

Ne mund të ndërpresim aksesin tuaj për të gjitha ose për një pjesë të shërbimeve në çdo kohë, me ose pa arsye, me ose pa njoftim e cila mund të rezultojë në konfiskimin dhe shkatërrimin e të gjitha informatave lidhur me anëtarësimin tuaj. Nëse ju doni ta ndërprisni llogarinë tuaj mund ta bëni këtë duke ndjekur udhëzimet.

Garancia

Ne nuk kemi asnjë lidhje të veçantë ose detyrim financiar për ju. Ju bini dakord se nuk kemi për detyrë të ndërmarrim ndonjë veprim në lidhje me:

1- Cilët përdorues kanë akses në Sherbim.

2- Si mund të interpretohet ose perdoret përmbajtja nga ju.

3- Në cilen përmbatje hyni ju nëpërmjet Sherbimit.

Ju na lironi nga çdo përgjegjësi që vjen apo nuk vjen nga përmbajtja përmes Sherbimit. Ne nuk bëjmë perfaqesime që kanë të bëjnë me çdo material që përmban ose arrihet nëpërmjet website dhe ne nuk jemi përgjegjës për saktësinë, përputhshmërinë e autorit apo ligjshmërinë e materialit.

Shërbimet dhe përmbajtja ofrohet "siç është", "siç mundësohet" dhe pa asnjë lloj garancie, të shprehur ose të nënkuptuar, duke përfshirë pa u kufizuar garancinë e nënkuptuar të titullit, mosshkeljes, shitjes dhe përdorimit për një qëllim të caktuar.

Ligji zbatueshem dhe Juridiksioni

Kjo Marrëveshje e Përdoruesit do të ndiqet dhe do të interpretohet në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë.

Modifikimi

Ne rezervojmë të drejtën, në bazë të linjës sonë, për të ndryshuar apo zëvendësuar ndonjë pjesë të kësaj Marrëveshje, ose të ndryshojmë, pezullojmë apo të ndërpresim shërbimet në çdo kohë. Ne gjithashtu mund të vendosim kufizime në karakteristikat e caktuara ose të kufizojmë qasjen tuaj në një pjesë ose në të gjitha shërbimet pa njoftim. Është përgjegjësia juaj për të kontrolluar herë pas here këtë Marrëveshje Përdoruesi dhe përdorimi i vazhdueshëm i website-t, përbën në menyrë automatike pranimin e ndryshimeve.

Shumëanëshmëria

Marrëveshja e Plotë dhe e Pjesshme

Kjo Marrëveshje Përdoruesi përbën ne total marrëveshjet mes jush dhe nesh në lidhje me shërbimet, duke përfshirë përdorimin e website-t dhe shfuqizon të gjitha komunikimet e mëparshme dhe propozimet (qoftë me gojë, me shkrim ose elektronike) mes jush dhe nesh. Nëse ndonjë dispozitë e kësaj Marrëveshje është e pazbatueshme ose e pavlefshme, kjo dispozitë do të eliminohet në masën minimale të nevojshme. Dështimi i secilës palë për të ushtruar në çdo aspekt ndonjë të drejte të parashikuar këtu nuk do të konsiderohet heqje dore.

Forca Madhore

Ne nuk do të jemi përgjegjës për çdo dështim ne kryerjen e detyrimeve tona, dështime që tejkalojnë mundësinë tonë për t'i kontrolluar, si dëmtime teknike, elektronike apo deshtimeve ne komunikim.

Caktimi

Kjo Marrëveshje Përdoruesi është personale për ju dhe nuk tjetërsohet. Ne mund caktojmë nëse do të transferojmë apo delegojmë ndonjë prej të drejtave apo detyrimeve tona.

Ndërmjetësimi

Nuk krijohet asnjë ndërmarrje e përbashkët si rezultat i Marrëveshjes së Përdoruesit dhe asnjëra palë nuk ka autoritet të caktuar të çdo lloji për t'i bërë keq tjetrës.

Njoftimet

Të gjitha njoftimet të kësaj marrëveshje do të jenë me shkrim dhe do të konsiderohen te dhëna në mënyrën e duhur.

Dokument i dorëheqjes

Dështimi ynë për të zbatuar këtë Marrëveshje Përdorimi nuk do të përmbajë heqjen e të drejtës tonë për të zbatuar apo për të ndryshuar më vonë këtë Marrëveshje Përdoruesi. Heqja e pajtueshmërisë në një rast nuk do të thotë se kjo vlen edhe për të ardhmen. Për çdo largim nga kjo Marrëveshje Përdoruesi ne do të bëjmë njoftimin përkatës si dhe shpjegimet e nevojshme.

Titujt

Seksionet dhe paragrafet në këtë Marrëveshje Perdoruesi janë vetëm për lehtësi dhe nuk ndikojnë në interpretimin e tyre.

Kontakto

Për çdo paqartësi në lidhje me Kushtet e Përdorimit jeni të mirëpritur të na kontaktoni në adresën: [email protected]